info@z-trade.hu +36 1 808 9569 (H-P 7:00-17:00)
Kosár
15 000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

Z – TRADE s.r.o. TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1A Z – TRADE s.r.o. („eladó”), amelynek székhelye 550 01 Broumov, Olivětín, třída Soukenická 93., adószáma 45537143, a Hradec Králové-i Regionális Bíróságon vezetett cégjegyzékben C részleg, 1676. cégjegyzékszám alatt bejegyzett társaság jelen általános szerződési feltételei („szerződési feltételek”, vagy „ÁSZF”) szabályozzák az eladó és más természetes személy – fogyasztó, illetve egyéni vállalkozó természetes személy vagy jogi személy („vevő”) között megkötött adásvételi szerződés („adásvételi szerződés”) alapján vagy azzal összefüggésben keletkezett, a szerződő felekre vonatkozó kölcsönös jogokat és kötelességeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”) rendelkezésével összhangban.

1.2Az adásvételi szerződés megkötésére távollévő felek között kerül sor, ideértve az eladó által üzemeltetett online kereskedési környezetben az https://www.yankeegyertya.hu internetes címen található weboldalon („weboldal”), mégpedig a weboldali interfészen keresztül („áruház webes felülete”).

1.3Fogyasztó minden a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki szerződést köt az eladóval, vagy vele egyéb módon egyezséget köt. A vállalkozó az a személy, aki önállóan, saját számlájára és felelősségére, üzletszerűen vagy azzal egyenértékű módon végzi jövedelemszerző tevékenységét rendszeres haszonszerzés céljából. A jelen szerződési feltételekben fogyasztóvédelmi szempontból vállalkozónak minősül többek között minden olyan személy, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében köt szerződést, vagy aki a vállalkozó nevében vagy annak számlájára jár el. Ha a vevő a megrendelésben saját adószámát feltünteti, ezzel tudomásul veszi, hogy az eladóval létesített szerződéses jogviszonyban vállalkozónak fog minősülni, és nem vonatkoznak rá a jelen szerződési feltételekben kizárólag fogyasztókra vonatkozó szabályai (vállalkozók esetében a jelen szerződési feltételek különösen a 7., 8. és 9.2 és 9.3 pontjai nem alkalmazandóak).

1.4Jelen szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről egyedileg, külön, írásban lehet megállapodni az adásvételi szerződés megkötésekor. Az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg megállapított és az eladó, valamint a vevő részéről kölcsönösen elfogadott egyedi rendelkezések, valamint a jelen ÁSZF közötti bármely eltérés esetén az egyedi rendelkezések az alkalmazandóak.

1.5A vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerni és elfogadni. Az elfogadással az ÁSZF maradéktalanul a vevő és az eladó között, a megrendelés leadását követően megküldött visszaigazolással létrejövő elektronikus úton megkötött adásvételi szerződés részét képezi. Az ÁSZF és az adásvételi szerződés nyelve magyar.

1.6A jelen szerződési feltételeket az eladó - a vonatkozó jogszabályok keretei között - egyoldalúan módosíthatja vagy kiegészítheti. Az előző rendelkezés sérelme nélkül, a szerződési feltételek kiegészítése vagy módosítása nem érinti a módosítás és/vagy kiegészítés előtt hatályban lévő ÁSZF alapján keletkezett jogokat és kötelességeket.

2A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1Az áruház webes felületén leadott megrendelés vevő részéről ajánlatnak minősül, mellyel összefüggésben az eladó által vevő részére küldött visszaigazoló e-mail a vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel szerződés jön létre az eladó és a vevő között. Abban az esetben, ha 5 munkanapon belül nem kerül sor az adott árumegrendelés elfogadására az eladó részéről, azt úgy kell tekinteni, hogy a vevőt továbbiakban nem köti a vételi ajánlata. A megrendelés elektronikus úton, távollevők között megkötött szerződésnek minősül, amelyre különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

2.2A jelen szerződési feltételek elfogadása nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és a vevő a felhasználási feltételeket a weboldalon keresztül bármikor elérheti, letöltheti és adathordozón vagy elektronikus médiumon tárolhatja, azokhoz hozzáférhet és sokszorosíthatja.

2.3A vevőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. A vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a vevő által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a megrendelt termék. A vevő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az eladó jogosult a vevő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a vevőre hárítani. Az eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő nem megfelelő teljesítésért nem vállal felelősséget. A rosszul megadott e-mail cím vagy az elektronikus postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

2.4A kárveszély az áru átvételével száll át az eladóról a vevőre.

2.5A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles szerződést kötni olyan vevővel, aki különösen, de nem kizárólagosan korábban súlyosan megszegte az eladóval kötött valamely adásvételi szerződését vagy a jelen szerződési feltételeket, illetve olyan személlyel, aki az eladóval szembeni esedékes fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelemben esett.

3AZ ÁRU VÉTELÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1Az áru vevő felé feltüntetett vételára mindig tartalmazza az adókat és illetékeket.

3.2Az áru árát, valamint az adásvételi szerződés szerinti áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő a megrendelésben vagy a megrendelés visszaigazolásakor megállapított módon fizetheti meg az Eladónak, az Eladó aktuális lehetőségeitől, a megrendelt áru típusától és mennyiségétől függően. Az Eladó jogosult a Vevőtől előleg fizetését kérni a megrendelt áruért.

3.3Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénzmentes fizetés estén a fizetési határidő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 3 munkanap, a vételár kifizetésének késedelme esetén eladó jogosult az adott adásvételi szerződéstől elállni.

3.4Készpénzmentes fizetés estén a vevő vételár megfizetési kötelezettsége abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

3.5Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített (készpénzes vagy készpénzmentes) fizetésről adóbizonylatot - számlát állít ki a vevő részére. Az eladó az általános forgalmi adó alanya a Cseh Köztársaságban hatályos jogszabályi előírások szerinti mértékben. Az adóbizonylatot – számlát az eladó az áru eladási árának (vagy előleg esetében a fennmaradó részének) kifizetése után állítja ki a vevőnek. Eladó jogosult az adóigazolást - számlát fizikai formában a szállítmánnyal együtt, vagy elektronikus formában a vevő által megadott e-mail címre küldeni, amennyiben ehhez a vevő hozzájárul.

4AZ ÁRU KISZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTADÁSA

4.1A megkötött adásvételi szerződés szerinti áru kiszállítása a vevő által a megrendelés során kiválasztott módon történik.

4.2Ha nincs rögzítve a teljesítés ideje, eladó az árut az adásvételi szerződés megkötése után, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 30 napon belül átadja. Ha a vevő az adott időpontban nem veszi át az árut, az eladó jogosult észszerű mértékű tárolási díj felszámítására.

4.3Ha az eladó elküldi az árut a vevőnek, az áru abban az időpontban minősül átadottnak, amikor azt a szállító átadja a vevőnek vagy az általa kijelölt személynek. Ha azonban a vevő maga a szállításra olyan szállítót választott ki, akit nem az eladó javasolt, az áru abban az időpontban minősül a vevő részéről átvettnek, amikor azt az eladó átadja a vevő által megjelölt szállítónak. Ez nem érinti a vevőnek a szállítóval szembeni jogait.

4.4Abban az esetben, ha a szállítás módja a vevő külön kérése alapján egyedileg kerül meghatározásra, úgy ennek a szállítási módnak a kockázatát és esetleges további többletköltségeket a vevő viseli.

4.5Az áru szállítótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen rendellenességet azonnal jelezni a szállítónak. Ha a csomagoláson a küldemény illetéktelen felbontására utaló sérülést észlel, a vevő nem köteles az árut a szállítótól átvenni.

4.6A feleket az áru kiszállítása során megillető további jogokra és kötelességekre a szállító speciális szállítási feltételei az irányadók.

5HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK ÉS MINŐSÉGI GARANCIA

5.1A szerződő felek hibás teljesítésből származó jogait és kötelességeit illető jogokra és kötelességekre az általánosan kötelező érvényű jogszabályi előírások az irányadók, valamint ideértve különösen a jelen szerződési feltételek 7., 8. és 9. pontjaiban meghatározott rendelkezéseket is.

5.2A termékszavatossággal kapcsolatos további jogokra és kötelességekre az eladó panaszkezelési eljárásrendje, valamint a jelen ÁSZF 8. pontja az irányadó.

6AZ ÁRUHÁZ WEBES FELÜLETÉN KERESZTÜL VÉGZETT ÁRUÉRTÉKESÍTÉS EGYES SAJÁTOSSÁGAI

6.1FELHASZNÁLÓI FIÓK

6.1.1A vevő weboldalon történt regisztrációja alapján a vevő elérheti a saját felhasználói felületét („felhasználói fiók”). A felhasználói fiók révén a vásárló elvégezheti az áru megrendelését. A felhasználói fiók aktiválásához ki kell tölteni a regisztrációs űrlap összes kötelező rovatát, és tudomásul kell venni a Személyes adatok kezelésének alapelvei tájékoztató szövegét.

6.1.2A weboldalon végzett regisztráció és az áru megrendelése során a vevő köteles helyesen és a valóságnak megfelelően megadni valamennyi adatot. A felhasználói fiókban feltüntetett adatokat a vevő bármilyen változás esetén köteles frissíteni. A felhasználói fiókban és az áru megrendelése során a vevő által feltüntetett adatokat az eladó aktuálisnak és helyesnek tekinti.

6.1.3A vevő a felhasználói fiókjához egyedi felhasználónevével és a felhasználói fiókhoz tartozó jelszóval férhet hozzá. A vásárló köteles titokban tartani a felhasználói fiókjának elérhetőségéhez feltétlenül szükséges adatokat. A vevő nem jogosult lehetővé tenni harmadik személyek számára felhasználói fiókjának használatát.

6.1.4Eladó jogosult a felhasználói fiókot törölni, különösen abban az esetben, ha

 1. a vevő a felhasználói fiókját több mint negyvennyolc (48) hónapja nem használja;
 2. vevő a regisztráció során szándékosan helytelen adatokat ad meg;
 3. vevő megsérti az adásvételi szerződésből és jelen szerződési feltételekből származó kötelességeit.

6.1.5A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül érhető el folyamatosan, megszakítások nélkül, éspedig különös tekintettel az eladó hardver és szoftver eszközeinek szükséges karbantartására, illetve harmadik személyek hardver és szoftver felszerelésének szükséges karbantartására.

6.2ÁRU MEGRENDELÉSE AZ ÁRUHÁZ WEBES FELÜLETÉN KERESZTÜL

6.2.1A vásárló a megrendelést saját felhasználói fiókján keresztül valósítja meg.

6.2.2Abban az esetben, ha az áruház webes felülete azt megengedi, a vásárló az áru megrendelését megteheti regisztráció nélkül is, közvetlenül az áruház webes felületéről. A vásárlás megvalósításához feltétlenül szükség van a megrendelési űrlap valamennyi kötelező mezőjének kitöltésére, és minden egyes vásárláskor meg kell erősíteni a jelen szerződési feltételek elfogadását és azt, hogy a vevő megismerte a Személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmát. A fogyasztók számára készült adatkezelési tájékoztató a következő linken érhető el: [*].

6.2.3A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó indokolt esetekben nem köteles a kínált árura vonatkozóan adásvételi szerződést megkötni.

6.2.4Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, mégpedig minden egyes áru árának feltüntetésével együtt. Az áruk ára mindaddig érvényben maradnak, amíg az áruház webes felületén meg vannak jelenítve, ami nem érinti a jelen szerződési feltételek 6.2.16. pontjának rendelkezését. Jelen rendelkezés nem korlátozza az eladó lehetőségét abban, hogy az adásvételi szerződést egyedileg egyeztetett feltételekkel kösse meg.

6.2.5Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is, az áru kézbesítési módjával együtt. Az áruház webes felületén az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozóan megjelenített információk csak abban az esetben érvényesek, ha az áru kézbesítése Magyarország területén történik. Ezen a területen kívüli kézbesítésre csak az eladó és a vevő külön megállapodása alapján kerülhet sor.

6.2.6Az áru megrendeléséhez a vevő az áruház webes felületén kitölti/megerősíti a megrendelési űrlapot. A megrendelési űrlap elsősorban az alábbiakra vonatkozó információkat tartalmazza:

 1. megrendelt áru (a megrendelt árut a vevő az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába helyezi);
 2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru kívánt kézbesítési módjára vonatkozó adatok;
 3. az áru kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk;
 4. jelen szerződési feltételek és a személyes adatok kezelésének feltételei, amelyet az adatkezelési tájékoztató ismertet.

6.2.7Mielőtt a megrendelést elküldi az eladónak, az áruház webes felülete a vevő számára lehetővé teszi, hogy ellenőrizze és módosítsa a megrendelésben megadott adatokat, éspedig arra is figyelemmel, hogy a vásárlónak lehetősége legyen észlelni és helyesbíteni a megrendelésbe történő adatbevitel során keletkezet hibákat.

6.2.8A vásárló még a megrendelés elküldése előtt megismerheti a végső vételárat, amely magában foglalja a kosárba helyezett kiválasztott áruk összesített árát és a kiszállítási díjat.

6.2.9A vevő megrendelését, illetve az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát a „KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGRENDELÉS” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó úgy tekinti, hogy azok helyesek.

6.2.10Eladó a megrendelés beérkezése után, elektronikus postával késedelem nélkül visszaigazolja a megrendelés beérkezését, éspedig a vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben feltüntetett elektronikus levelezési címére („vevő e-mail címe”), ugyanakkor az ilyen visszaigazolás nem jelenti az adásvételi szerződés megkötésére tett ajánlat jelen szerződési feltételek 2.1. pontja szerinti elfogadását.

6.2.11Eladónak minden esetben joga van a adásvételi szerződés megkötése előtt, a megrendelés jellegétől (árumennyiség, vételár összege, várható szállítási költségek) függően, megkérni a vevőt, hogy utólag erősítse meg a megrendelést (például írásban vagy telefonon).

6.2.12Vevőnek joga van az adásvételi szerződés megkötésére tett ajánlatának jelen szerződési feltételek 2.1. pontja szerinti elfogadásáig törölni (módosítani vagy helyesbíteni) a megrendelését, azaz visszavonni az adásvételi szerződés megkötésére tett ajánlatát, anélkül hogy bármiféle szankció érné.

6.2.13Azt a megrendelést, amely nem az eladó jóváhagyásával és nem a jelen szerződési feltételek szerint került benyújtásra, eladó jogosult elutasítani vagy kiegészítésre visszaküldeni a vevőnek, amihez ésszerű határidőt biztosít részére. A határidő eredménytelen letelte azzal a következménnyel jár, hogy a vevő megrendelését úgy kell tekinteni, mintha azt sosem nyújtotta volna be.

6.2.14A félreértések elkerülése érdekében, az adásvételi szerződés mindaddig nem jön létre, amíg a vevő megrendelését az eladó, akár fenntartásokkal is, kifejezetten el nem fogadja.

6.2.15Eladó fenntartja magának a jogot az áruk és az árak bármilyen változtatására a webáruházban. A webáruházban bemutatott árura vonatkozó ajánlatok, ideértve az akciókat és kiárusítását is, csak a készlet erejéig vagy az eladó teljesítési képességének kimerüléséig érvényes, azzal, hogy az akciós termékek száma vagy az ajánlat érvényessége mindig külön feltüntetésre kerül a weboldalon.

6.2.16Eladó fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben, a megrendelt árut ne nyújtsa a vevőnek, különösen abban az esetben, ha az áruház webes felületén, tévedésből, nyilvánvalóan hibás vagy nem szabványos adatokat tüntettek fel a kiválasztott árura, vételárára vagy a szállítási határidőre vonatkozóan, vagy arról, hogy az áru elfogyott és a forgalmazójánál sem érhető el. Eladó kötelezettséget vállal, hogy ilyen esetben visszatéríti a vevőnek az adásvételi szerződés alapján kifizetett pénzösszeget.

6.2.17A vevő az adásvételi szerződés megkötésével (akár regisztrálással vagy regisztráció nélkül) elfogadja a jelen szerződési feltételeket, és kijelenti, hogy a szerződéskötés előtt lehetősége volt megismerni a szerződési feltételeket. Jelen szerződési feltételek a vevő számára bármikor elérhetők ezen a címen [●], továbbá a megrendelés jelen szerződési feltételek 2.1. pontja szerinti visszaigazolásával (elfogadásával) egyidejűleg a vevőnek küldött e-mail mellékletében is.

6.2.18Eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el olyan vevő megrendelését, aki korábban nem vette át a megrendelt árut jelen szerződési feltételek 4.6. pontja szerint, és az eladónak indokolatlan késedelem nélkül nem térítette meg az át nem vett áru szállításával kapcsolatos költséget.

6.2.19Vevő hozzájárul a távközlő eszközök használatához az adásvételi szerződés megkötése során. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötése során a távközlő eszközök használatával keletkezett költségeit (internetes csatlakozás költségei, telefonbeszélgetések költségei) maga a vevő viseli.

6.2.20A megrendelések megvalósítására, adásvételi szerződések megkötésére vonatkozó információk az áruház webes felületén vannak tárolva, éspedig a megkötéstől számított legkevesebb öt évig, legfeljebb azonban a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti ideig.

7FOGYASZTÓKAT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI JOG

7.1A jelen 7. pont kizárólag akkor alkalmazandó Önre, ha Ön a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében fogyasztónak minősül. Ha Ön fogyasztónak minősül, akkor a jelen szerződési feltételek rendelkezései nem korlátozhatják az Önt jogszabály alapján megillető fogyasztói jogokat, illetve azon jogokat, amelyektől jogszabály kötelező rendelkezése értelmében nem lehet eltérni. Erre való tekintettel a jelen 7. pont rendelkezései alkalmazási elsőbbséggel rendelkeznek a jelen szerződési feltételek egyéb, eltérő rendelkezéseivel szemben. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szerint fogyasztókat megillető tájékoztatást a jelen 7. pont rendelkezései szerint adjuk meg.

7.2A fogyasztónak minősülő vevőt a Kormányrendelet 20. §-a szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő:

 1. áru adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi;
 2. több áru szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó árut átveszi.
 3. több tételből vagy darabból álló áru szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 4. áru meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első árut.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztónak minősülő vevő azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.Amennyiben a vevő az eladó visszaigazolásának hozzáférhetővé válása előtt visszavonja ajánlatát (megrendelését), abban az esetben a szerződéskötésre kiterjedő ajánlati kötöttség megszűnik.

7.3Az adásvételi szerződéstől a szerződési feltételek 7.2. pontja szerinti elállást a vevő jogosult megtenni az eladó felé tett bármilyen egyértelmű nyilatkozattal (többek között az eladó székhelyére vagy telephelyére, illetve az eladónak az űrlapon feltüntetett elektronikus postacímére kézbesítve, vagy pedig telefonon közölve az eladó kapcsolattartási vonalán). Az adásvételi szerződéstől való elállásra biztosított határidő betartásához elegendő az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot elküldeni az ismertetett határidő letelte előtt. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő felhasználhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványt is, amely jelen szerződési feltételek mellékletét képezi.

7.4Az adásvételi szerződéstől a szerződési feltételek 7.2. pontja szerinti elálláskor az adásvételi szerződés visszamenőleges hatállyal megszűnik. Az árut a vevő adásvételi szerződéstől való elállásának jelzésétől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az eladónak. Amennyiben a vevő áll el az adásvételi szerződéstől, az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket a vevő viseli.

7.5Az adásvételi szerződéstől a szerződési feltételek 7.2. pontja szerinti elállás esetén az eladó visszatéríti a vevőtől kapott pénzösszeget, vagyis az áru vételárát, az áru kiszállításának költségeivel együtt, attól a naptól számított tizennégy (14) napon belül, amikor a vevő az adásvételi szerződéstől elállt, éspedig ugyanolyan módon, ahogyan a vevő azt az eladónak megfizette. Ha a vevő az eladó által ajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő más módot választott, az eladó az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket csak az ajánlott legolcsóbb kiszállítási módnak megfelelő összegben téríti vissza a vevőnek. Az eladó a vevő által nyújtott teljesítés visszatérítésére akkor lesz köteles, ha a vevő által vagy más módon az áru visszaküldésére sor került, feltéve, hogy a vevő ezt elfogadja, és a vevőnél nem merülnek fel többletköltségek. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.6Eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítésére vonatkozó igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár visszafizetési igényével szemben. A vevő az áru értékcsökkenéséért akkor felel, ha az árut nem olyan módon kezelte, ami ahhoz szükséges, hogy megismerje az áru jellegét, tulajdonságait és működését, és az áru értékcsökkenése ilyen magatartás miatt következett be. Ha az eladó megállapítja, hogy az áru túlzott kopását vagy károsodását a vevő okozta, az adásvételi szerződéstől vevő általi elállásakor joga van a szerződési feltételek 7.5. pontja szerint visszafizetett pénzösszegből levonni az áru értékcsökkenésének megfelelő összeget.

7.7A fogyasztónak minősülő vevő jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni abban az esetben is, ha az eladó az árut késedelmesen adja át a szállítónak, hogy azt kézbesítse a vevő részére, és ezt a szállítónak való árukiadási kötelességét nem teljesíti a vevő által biztosított ésszerű póthatáridőben sem. A vevő jogosult az adásvételi szerződéstől visszalépni póthatáridő biztosítása nélkül is abban az esetben, ha az eladó elutasítja az áru kiadását, vagy a vevő az adásvételi szerződés megkötésekor közli az eladóval, hogy feltétlenül szükség van az árut egy bizonyos időpontban kiszállítani. Eladó az adásvételi szerződéstől vevő általi, jelen cikk szerinti visszalépését követően indokolatlan késedelem nélkül visszatéríti a vevőnek az összes pénzbeli teljesítés összegét, amit a vevő az adásvételi szerződés alapján neki kifizetett.

7.8Ha a vevő az áruval együtt ajándékban is részesül, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés megkötésére elállási feltétellel kerül sor, így amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ilyen ajándékra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, és a vevő köteles az áruval együtt visszaszolgáltatni az eladónak a kapott ajándékot is.

8KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

8.1Kellékszavatosság:

 1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
  Ön az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.
 3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Ön az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2Termékszavatosság:

 1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
  Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagya hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagya termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

9SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

9.1A vevő a termékkel vagy az eladó tevékenységével kapcsolatos (fogyasztói) kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
A panaszok ügyintézését az eladó az info@z-trade.hu e-mail címen keresztül vagy a +36 1 808 9569 telefonszámon bonyolítja le.

9.2A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az eladóval szembeni panaszát, amely az eladó, illetve az eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban állók magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az eladó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az eladó indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a fogyasztó jogosult valamely járási hivatalhoz, vagy lakóhelye illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A fogyasztók az alábbi linken keresztül tudják a lakóhelyük szerint illetékes járási hivatalt kiválasztani, amely az elérhetőségi információkat is tartalmazza: https://jarasinfo.gov.hu/

A békéltető testületek elérhetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu; nemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu; t-tiv@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

9.3Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahová a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön fogyasztóként panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és az eladó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

10SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

10.1Az eladó az adásvételi szerződés teljesítése céljából kezeli a vevő személyes adatait, összhangban a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendelettel. Ezek a személyes adatok különösen azokat az információkat foglalják magukban, amelyeket a vevő bocsát az eladó rendelkezésre az adásvételi szerződés megkötésekor, illetve amiket a vevő az eladóval folytatott kölcsönös kommunikáció során ad meg.

10.2A személyes adatok kezelésére vonatkozó további információk, beleértve a vevő számítógépén az ún. sütik elhelyezésének részleteit, az adatkezelési tájékoztatóból, illetve a sütikre vonatkozó tájékoztatóból ismerheti meg.

11ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1A jelen szerződési feltételekre és az abból eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára vagy igényre, annak tárgyára vagy annak létrejöttére Magyarország jogszabályai az irányadóak és azok szerint értelmezendőek. A felek kizárják az áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekre vonatkozó Bécsi Egyezmény alkalmazását.

11.2Ha a szerződési feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, illetve azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek tartalma legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

11.3A szerződési feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való visszalépés formanyomtatványa és a reklamáció esetére vonatkozó eljárásrend.

11.4Az eladó mindenkor aktuális elérhetőségi adatai a weboldalon kerülnek feltüntetésre.

11.5Jelen szerződési feltételek 2.10.2023-tól hatályosak.


FOGYASZTÓI ELÁLLÁSI NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA

A formanyomtatványt csak abban az esetben töltse ki, és küldje el a Z – TRADE s.r.o. társaságnak, ha Ön fogyasztónak minősül és az adásvételi szerződéstől el szeretne állni.

Minden jog fenntartva © YankeeGyertya.hu 2024