info@z-trade.hu +36 1 808 9569 (H-P 7:00-17:00)
Kosár
15 000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

Z – TRADE S.R.O. TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁSRENDJE

1ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1A Z – TRADE s.r.o. (székhely: 550 01 Broumov, Olivětín, třída Soukenická 93.; adószám: 45537143; a Hradec Králové-i Regionális Bíróságon vezetett cégjegyzékben C részleg, 1676. betétsz. alatt bejegyzett társaság, a továbbiakban: „eladó”) jelen panaszkezelési eljárásrendje a vevő hibás teljesítésből vagy minőségi garanciából eredő jogainak érvényesítésével (panasz) kapcsolatos alapvető jogait és kötelességeit szabályozza távközlési eszközök segítségével, elsősorban a webáruház www.yankeegyertya.hu internetes címen található weboldalának interfészén keresztül megkötött adásvételi szerződés esetén.

1.2Jelen panaszkezelési eljárásrendben nem szabályozott jogokra és kötelességekre Magyarország hatályos jogszabályi előírásai az irányadók. A vevő az áru megvásárlása előtt köteles megismerni a jelen panaszkezelési eljárásrendet.

2HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK ÉS MINŐSÉGI GARANCIA

2.1Ha a vásárló fogyasztónak minősül, az áruban jelentkező hibáért, eltérő megállapodás hiányában, az átvételtől számított két (2) évig emelhet kifogást; amennyiben a vevő a hibát jogosan kifogásolta az eladónál, az előző mondat szerinti határidő nyugszik addig, ameddig a vevő a terméket nem tudja használni. Eladó garantálja a vevőnek, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Eladó különösen felelősséggel tartozik a vevő felé azért, hogy az átvétel idején:

 1. az áru megfelel az egyeztetett külalaknak, fajtának és mennyiségnek csakúgy, mint a minőségnek, működőképességnek és más megállapodás szerinti tulajdonságnak;
 2. az áru alkalmas arra a célra, amire a vevő kívánja használni, és amivel eladó is egyetértett;
 3. az áru az egyeztetett tartozékokkal és a használati utasítással együtt kerül átadásra.

2.2Ha az adásvételi szerződés megkötése előtt eladó külön nem figyelmezteti a vevőt, hogy az áru egyes tulajdonságai eltérnek, és a vevő ehhez nem adja kifejezett belegyezését, az eladó a vevő felé felelősséggel tartozik azért, hogy az áru a 2.1. pont szerinti egyeztetett tulajdonságai mellett:

 1. alkalmas arra a célra, amire az ilyen fajta árut szokás használni, figyelemmel harmadik személyek jogaira, az adott ágazat jogszabályi előírásaira, műszaki szabványaira is, illetve magatartási kódexeire, ha nincsenek műszaki szabványok;
 2. mennyiségben, minőségében és egyéb jellemzőiben - beleértve a tartósságot, funkcionalitást, kompatibilitást és biztonságot - megfelel az azonos fajtájú áruk szokásos jellemzőinek, amelyeket a vevő ésszerűen elvárhat, tekintettel az eladó vagy az eladó értékesítési láncába tartozó más személy nyilvános nyilatkozatára, ideértve különösen reklámot. Az előző mondat szerinti nyilvános nyilatkozat nem köti az eladót, amennyiben igazolja, hogy arról nem volt tudomása, vagy az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg került módosításra, megközelítőleg olyan módon, ahogyan közzé lett téve, vagy, hogy az a vásárlásra semmilyen befolyással nem lehetett.
 3. tartozékaival együtt lesz kiszállítva, ideértve a csomagolást és a használati utasításokat, amiket a vevő ésszerűen elvárhat; továbbá
 4. megfelel az eladó által az adásvételi szerződés megkötése előtt bemutatott minta vagy sablon tulajdonságának és kivitelének.

2.3Ha vevő az adásvételi szerződés megkötésekor szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (azaz vállalkozásnak minősül és nem fogyasztónak), a hibás teljesítésből származó jog érvényesítésére biztosított határidő az áru vevő általi átvételétől számított tizenkét (12) hónap, kivéve, ha az eladó és a vevő másképpen állapodnak meg.

2.4Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés, a szerződési feltételek, az áru reklámja, vagy az áru csomagolása eltérő hosszúságú szavatossági időt jelöl meg, akkor ezek közül a leghosszabb alkalmazandó.

2.5A hibás teljesítésből eredő jog nem illeti meg a vevőt, ha a hibát ő maga okozta.

2.6Nem számít a termék hibájának a rendeltetésszerű használtból eredő kopás, illetve használt termék esetében a korábbi használat mértékének megfelelő elhasználódás.

2.7Ha termék hibás, vevő kérheti a kijavítását. Választása szerint kérheti új, hibátlan termék leszállítását, vagy a termék megjavítását, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy mással (kellékszavatossági joggal) összevetve aránytalanul költséges az eladó részére; ennek megítélése elsősorban a hiba súlyától, valamint attól függ, hogy mennyi a termék hibátlan állapotban képviselt értéke, továbbá el kell dönteni, hogy a hiba más módon kijavítható-e anélkül, hogy az a vevő részére jelentős hátrányt okozna.

2.8Eladó visszautasíthatja a hiba kijavítását, ha az nem lehetséges, vagy aránytalanul költséges, figyelembe véve különösen a hiba súlyát és a termék hibátlan állapotban képviselt értékét.

2.9Eladó a kifogás jelzése után ésszerű határidőn belül úgy javítja ki a hibát, hogy azzal ne okozzon nagyobb hátrányt a vevőnek, eközben figyelembe veszi a termék jelegét és azt, hogy a vevő milyen célra vásárolta meg.

2.10A hiba kijavításához a terméket az eladó saját költségén veszi vissza.

2.11Ha a vevő ésszerű határidőn belül nem veszi át a terméket, miután az eladó értesítette őt, hogy a javítás után átveheti a terméket, az eladót a tárolásért térítés illeti meg; ha a felek ennek összegét nem kötik ki, úgy eladó általában ésszerű mértékű összeget számíthat fel.

2.12Vevő ésszerű engedményt (árleszállítást) kérhet, vagy elállhat a szerződéstől, amennyiben:

 1. az eladó elutasította a hiba kijavítását, vagy nem a 2.7. és 2.8. pontok szerint javította ki;
 2. a hiba ismételten jelentkezik;
 3. a hiba a szerződés lényeges megszegésének minősül; vagy
 4. az eladó nyilatkozatából vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a hiba kijavítására ésszerű határidőben, illetve a vevő részére jelentős hátrány okozása nélkül nem kerül sor.

2.13Az ésszerű engedményt úgy kell meghatározni, hogy az a hibátlan termék értékének és a vevő által átvett hibás termék értékének különbsége.

2.14Vevő nem állhat el a szerződéstől, ha a termék hibája jelentéktelen; ha a hiba nem minősül jelentősnek.

2.15Ha a vevő eláll a szerződéstől, eladó indokolatlan késedelem nélkül visszatéríti a vevőnek a vételárat, miután visszakapja a terméket vagy a vevő igazolja, hogy elküldte neki.

2.16A panaszkezelési eljárásrend rendelkezéseit nem alkalmazandó olyan áru esetében, amelynél

 1. a hiba már az átvételkor is létezett, és a hibára való tekintettel a vételárból engedmény lett kikötve;
 2. a hibát a vevő okozta, és az az áru szakszerűtlen kezelése és ápolása miatt keletkezett;
 3. a hibát túlzott terhelés okozta, vagy a termék használatára nem megfelelő és ésszerű körülmények között került sor;
 4. a hibát a vevő okozta, és helytelen használat, tárolás, az eladó és a gyártó utasításával ellentétes, nem megfelelő karbantartás, illetve a vevő más beavatkozása vagy mechanikai sérülés miatt keletkezett; vagy
 5. a hiba az eladótól független külső körülmény következtében keletkezett.

2.17Vevő tudomásul veszi, hogy ha az áru kiszállítása csomagküldő szolgáltatás keretében történt, illetve más fuvarozó végezte, a vevő köteles az átvétel igazolása előtt leellenőrizni a küldemény csomagolásának, a ragasztószalagoknak a sértetlenségét, és amennyiben kételyei vannak az áru hibátlan állapotát illetően, joga van a hiányos vagy sérült küldemény átvételét megtagadni.

3A KIFOGÁS ÉS/VAGY PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

3.1Vevő köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül jelezni miután lehetősége volt az árut kellő gondossággal megszemlélni, és a hibát megállapítani, éspedig a hiba megnevezésével vagy annak ismertetésével, hogy miben nyilvánul meg. A szállítólevél aláírása előtt a vevő különösen köteles az árut gondosan átvizsgálni, nincs-e mennyiségi vagy minőségi hibája.

3.2A fogyasztónak minősülő vevőnek joga van panaszát érvényesíteni az eladónál, éspedig bármelyik telephelyén, ahol lehetőség van a panaszok fogadására, tekintettel az értékesített áruk választékára, esetlegesen a székhelyében is; ha azonban a javításhoz más személy van kijelölve, aki közelebb van az eladó vagy a vevő tartózkodási helyéhez, a vevő annak fogja a hibát jelezni, aki a javítás elvégzésére ki van jelölve. A Vevőnek joga van reklamációt benyújtani postai úton vagy e-mailben a info@z-trade.hu címre, vagy a +36 1 808 9569-es telefonszámon. Vevő köteles igazolni, hogy megilleti a reklamáció érvényesítésének joga, mindenekelőtt a vásárlás időpontjának igazolásával, mégpedig a vásárlási bizonylat, jótállási jegy bemutatásával, esetleg más hitelt érdemlő módon.

3.3A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti az eladóval szembeni panaszát, amely az eladó, illetve az eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban állók magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az eladó a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját az eladó indokolni köteles.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

3.4Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

3.5A panaszt, beleértve a hiba kijavítását is, a reklamáció érvényesítésének napjától számított harminc (30) napon belül kell rendezni, és arról tájékoztatni kell a fogyasztót, kivéve, ha az eladó és a vevő hosszabb határidőben állapodnak meg. Amennyiben az eladó a meghatározott időn belül nem rendezi a panaszt, és nem tájékoztatja a vevőt az elintézés módjáról, a fogyasztónak minősülő vevő jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, vagy ésszerű engedményt kérhet a vételárból.

3.6Eladó köteles a fogyasztó részére igazolást kiállítani a panasz rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás elvégzéséről és időtartamáról szóló igazolást, illetve esetlegesen a panasz elutasításának írásbeli indoklását.

3.7Abban az esetben, ha a vevő nem minősül fogyasztónak, a jelen panaszkezelési eljárásrend 3.3. pont szerinti határidő nem érvényesíthető, azonban az eladó kötelezettséget vállal, hogy a panaszt a lehető legrövidebb időn belül rendezi, figyelemmel az áru szakértői értékelésére is, amit az eladó vagy a gyártó végez el.

4ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.1A fogyasztónak minősülő vevő jogosult az eladóval kötött szerződésből eredő esetleges viták rendezésére az általános szerződési feltételek 9.2. és 9.3. pontjában foglaltak szerint jogosult.

4.2Panasz közlésére a vevő felhasználhatja jelen panaszkezelési eljárásrend mellékletét képező panasztételi formanyomtatványt, amely interaktív elektronikus formában is elérhető az eladó https://www.yankeegyertya.hu/panasz-urlap weboldalán.

4.3Jelen panaszkezelési eljárásrend szövegét az eladó bármikor módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés azonban nem érinti az új panaszkezelési eljárásrend hatálybalépése előtt megkötött adásvételi szerződés alapján keletkezett jogokat és kötelességeket.

4.4Jelen reklamációs eljárásrend 2.10.2023-tól hatályos.

FORMANYOMTATVÁNY PANASZ KÖZLÉSÉHEZ
(PANASZKEZELÉSI ADATLAP)

A formanyomtatványt csak akkor töltse ki és küldje el a Z – TRADE s.r.o. társaságnak, ha érvényesíteni kívánja a hibás teljesítésből eredő jogát, illetve a minőségi garanciát a panaszkezelési eljárásrenddel összhangban

Minden jog fenntartva © YankeeGyertya.hu 2024