info@z-trade.hu +36 1 808 9569 (H-P 9:00-16:00)
Kosár
15 000 Ft feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes.

TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az adatkezelő adatai

Név: Z-TRADE s.r.o. (a továbbiakban: „adatkezelő”, vagy „mi”)
Székhely: Csehország, třída Soukenická 93, Olivětín, 550 01 Broumov
Cégjegyzékszám: 45537143,
Adószám: CZ45537143

Elérhetőségek:

Postacím: Csehország, třída Soukenická 93, Olivětín, 550 01 Broumov
Emailcím: infoyankee@ztrade.cz
Honlap: yankeegyertya.hu
Telefon: +420 731 648

I ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait az alábbi tevékenységekkel összefüggésben kezeli és az az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja.

I. 1. MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő által működtetett yankeegyertya.hu honlapon elérhető termékek értékesítése a vásárlóknak, a termékek elszállítása a vásárlók által megjelölt címre és a számlák kiállítása a Vásárlók részére.

Az adatkezelés jogalapja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, olyan szerződés létesítése, illetve teljesítése érdekében, amelyben az ügyfél szerződéses fél, jogosultak vagyunk az Ön által megadott személyes adatokat kezelni.


A szolgáltatásainkat igénybe vevő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. polgári jogi társaság, civil társaság, társasház, bíróság által nyilvántartásba nem vett más szervezetek) részéről a velünk kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeljük.

Jogos érdek

A jogi személyek és egyéb szervezetek részéről velünk kapcsolatba lépő személyek személyes adatai közül a nevük és megadott e-mail címük kezelésére kerül sor jogos érdekünk alapján, annak érdekében, hogy a rendelléseket felvehessük, visszaigazolhassuk és teljesíthessük. Az adatkezelés tehát szükséges az adatkezelés céljának megvalósításához, és az adatkezelés terjedelmére tekintettel nem jelent aránytalan korlátozást a jogi személyek és egyéb szervezetek részéről velünk kapcsolatba lépő természetes személyek, mint érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

A kezelt személyes adatok

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részéről a velünk kapcsolatba kerülő természetes személyek vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét kezeljük.

Az adatkezelés időtartama

A szerződéskötés során, illetve az azt megelőzően velünk megosztott személyes adatokat a jogszabályoknak való megfelelés, illetve az esetleges vitás kérdések hatékony rendezése érdekében a szerződéskötéstől számított 8 évig megőrizzük. Az időtartam meghatározása során a számlák megőrzésére vonatkozó kötelezettség tartamát vettük figyelembe.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki, illetve számára nem továbbítjuk. Jogszabályban meghatározott esetben személyes adatokat az illetékes hatóságok felé továbbíthatunk.

A személyes adatait elsősorban az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink jogosultak megismerni, akik az adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Megadott személyes adataival az alábbi adatfeldolgozók jogosultak adatkezelési tevékenységet végezni:

Az adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató, aki a vásárlás során az érintettek által megadott személyes adatokhoz hozzáfér

A tárhelyszolgáltató igénybevételével a személyes adatok harmadik országba történő továbbítása történik. A tárhelyszolgáltató az adattovábbítás biztonságának megfelelő garanciájaként a GDPR 46. cikk (2) c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötéseket alkalmaz, amelyek itt érhetők el: https://www.snackhost.com/en/processing-personal-data/index.html.

Az ügyfélszolgálatot végző vállalkozás, aki a számlákon, megrendeléseken szereplő személyes adatokat az adatkezelő utasításai szerint kezeli:

I. 2. FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

Az adatkezelés célja

Felhasználói fiók létrehozása annak érdekében, hogy az érintettek számára gyorsabb és egyszerűbb megrendelést tehessünk lehetővé.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, a szerződés létesítése, illetve teljesítése.

A szolgáltatásainkat igénybe vevő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. polgári jogi társaság, civil társaság, társasház, bíróság által nyilvántartásba nem vett más szervezetek) részéről a velünk kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeljük.

A kezelt személyes adatok

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, email cím, jelszó.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat a felhasználói fiók megszüntetéséig kezeljük.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatkezelő által igénybe vett tárhelyszolgáltató, aki a vásárlás során az érintettek által megadott személyes adatokhoz hozzáfér

A tárhelyszolgáltató igénybevételével a személyes adatok harmadik országba történő továbbítása történik. A tárhelyszolgáltató az adattovábbítás biztonságának megfelelő garanciájaként a GDPR 46. cikk (2) c) pontja szerinti általános adatvédelmi kikötéseket alkalmaz, amelyek itt érhetők el: https://www.snackhost.com/en/processing-personal-data/index.html.

Jogos érdek

A jogi személyek és egyéb szervezetek részéről velünk kapcsolatba lépő személyek személyes adatai közül a nevük és megadott e-mail címük kezelésére kerül sor jogos érdekünk alapján, annak érdekében, hogy a felhasználó kérésére a felhasználói fiókot létrehozhassuk. Az adatkezelés tehát szükséges az adatkezelés céljának megvalósításához, és az adatkezelés terjedelmére tekintettel nem jelent aránytalan korlátozást a jogi személyek és egyéb szervezetek részéről velünk kapcsolatba lépő természetes személyek, mint érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

I. 3. SÜTIK

Honlapunkon ún. „sütiket” alkalmazunk, amely azt jelenti, hogy a honlap azaz érintettek számítógépén kis adatcsomagot helyez el, amely segítségével bizonyos adatokat a látogatás tartama alatt, vagy egy későbbi látogatás során olvas vissza. A sütik alkalmazásával végzett adatkezelés célja felhasználók munkameneteinek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A sütikkel kapcsolatos további tájékoztatás érhető el a honlapunkon.

II. ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

1. Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

A megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

 1. az adatkezelés céljai,
 2. az érintett személyes adatok kategóriái,
 3. címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
 4. a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
 5. személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és a ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
 6. panasz benyújtásának jogáról,
 7. arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adjuk meg. Válaszunkat elsősorban olyan formában küldjük, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmet az érintett előterjeszti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért jogosultak vagyunk ügyintézési díjat felszámítani, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértést nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor.

2. Személyes adatai helyesbítésének kérése

Amennyiben az általunk kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésünkre áll, azt megküldi számunkra, akkor adatait helyesbítjük.

3. Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot töröljük, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
 5. a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

4. Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 1. ha Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az adatkezelő az adatok helyességét ellenőrzi);
 2. ha az adatkezelés jogellenes, és Ön a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
 4. ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az Ön, vagy az adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

Az adatkezelés korlátozása alatt a tároláson kívül adatkezelési tevékenységet nem végzünk. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

5. Tiltakozás

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha úgy ítéli meg, hogy adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára használjuk fel vagy ilyen célból továbbítjuk másnak,

Tiltakozását kérjük, hogy írásban a fenti elérhetőségeink valamelyikére küldje meg akként, hogy leveléből az Ön személyazonosságát kétséget kizárólag megállapíthassuk. Levelében kérjük, hogy fejtse ki, mi a tiltakozásának az oka. Tiltakozását a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban annak kézbesítésétől számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és eredményéről írásban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy levelében azt a postai címet vagy e-mail címet is adja meg, ahova a válaszunkat küldhetjük. Ennek hiányában az Ön által korábban megadott elérhetőségek valamelyikére kézbesítjük a választ. Ez esetben a kézbesítés esetleges sikertelenségéért felelősségünket kizárjuk.

Amennyiben a válaszunkban közölt döntéssel nem ért egyet, vagy határidőben nem kap választ, akkor a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

6. Panasz

Amennyiben az általunk végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

7. Adathordozhatósághoz való jog

Kérése alapján az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megküldjük Önnek.

8. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az Ön személyiségi jogát értené, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az igényérvényesítés módja

1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Kelt: Budapest, 2021. október 15.

Minden jog fenntartva © YankeeGyertya.hu 2023